خراطی قانعی

کد دستگاه DP 12_10_10

دستگاه خراطی با قابلیت خراطی میل باستانی