خراطی قانعی

کد دستگاه 202

دستگاه خراطی با قابلیت خراطی میل باستانی ،خراطی